Cennik

sign

Wynagrodzenie ustalam indywidualnie podczas wstępnej rozmowy z Klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:
– nakładu pracy,
– rodzaju zlecenia – zawiłości postępowania oraz prawdopodobnej ilości terminów sądowych,
– wartości przedmiotu sprawy.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i każdorazowo wystawia paragony lub faktury za świadczone usługi.

Porady prawne
Koszt udzielenia porady prawnej ustalany jest z góry i jest uzależniony od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz czasu poświęconego na analizę dostarczonych dokumentów.W przypadku decyzji o zleceniu prowadzenia sprawy uiszczone koszty udzielonej porady prawnej wliczane zostają do ustalonego honorarium za prowadzenie sprawy.

Sporządzanie pism procesowych i umów
Koszty sporządzenia pisma procesowego czy też umowy ustalane są ryczałtowo i zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim ma być wykonana usługa.

Sprawy sądowe
Koszty zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem lub też innym organem państwowym ustalane są indywidualnie na drodze umowy z Klientem. Niemożliwym jest ustalenie z góry wysokości wynagrodzenia we wszystkich sprawach. Wskazówką przy ustalaniu honorarium za zlecenie prowadzenia sprawy  jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800).

Pełnomocnik z urzędu
Strona postępowania sądowego, zarówno inicjująca postępowanie – powód, jak też pozwany, może złożyć do Sądu wniosek o zwolnienie jej od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i równolegle o przyznanie adwokata z urzędu. Składając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy wypełnić prawidłowo oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, którego formularz udostępniam poniżej.

Składając wniosek o przyznanie adwokata z urzędu strona postępowania ma prawo wskazać konkretnego adwokata do prowadzenia jej sprawy.

Tu do pobrania oświadczenie